Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRACADOMOWA.PL

 

Każda osoba, od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu serwisu www.pracadomowa.pl prowadzonego przez spółkę WSM spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

 

 1. 1.         POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.        Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną (Usługi WWW).

1.2.        Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3.        Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na dowolnych nośnikach treść Regulaminu.

1.4.        Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

1.5.        Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Regulamin został udostępniony na stronie http://www.pracadomowa.pl/alfatest/regulamin, pod odnośnikiem „Regulamin”. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca udostępni Użytkownikowi Regulamin w postaci elektronicznej, zapisany w formacie PDF, przesyłając tak zapisany Regulamin na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

1.6.        Usługodawca może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące określonych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu, jak również dotyczące organizowanych konkursów oraz akcji promocyjnych. W każdym wypadku takie szczegółowe regulaminy będą wiązać Użytkownika dopiero po zaakceptowaniu przez Użytkownika ich treści oraz wyrażeniu zgody na związanie warunkami takiego szczegółowego regulaminu.

 

 1. 2.         DEFINICJE

2.1.        W Regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1.1.            Forum” – oznacza forum dyskusyjne zamieszczone pod adresem http://www.pracadomowa.pl/forum.html, w ramach którego Użytkownicy mogą prowadzić dyskusje dotyczące Serwisu;

2.1.2.            Okres Karencji” – okres czasu od poprzedniego wylogowania się Użytkownika lub od ostatniego zamknięcia przez Użytkownika okna przeglądarki do czasu, w którym możliwe będzie ponowne zalogowanie się przez Użytkownika do Serwisu. Okres Karencji związany jest z adresem IP, z którego Użytkownik  łączy się z Serwisem;

2.1.3.            Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2.1.4.            Procedura Rejestracji” – czynności wykonywane przez przyszłego Użytkownika, polegające na zapisaniu w Systemie Informatycznym danych Użytkownika w postaci loginu do serwisu nk.pl lub Facebook.com (będącego loginem w Serwisie) oraz hasła;

2.1.5.            Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;

2.1.6.            Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, zarządzany i administrowany przez Usługodawcę, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: www.pracadomowa.pl;

2.1.7.            System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny wykorzystywany przez Usługodawcę do świadczenia Usługi WWW, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych oraz strukturę Serwisu;

2.1.8.            Treść Serwisu” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym materiały informacyjne Usługodawcy, materiały edukacyjne, elementy graficzne Serwisu, znaki towarowe (logo) Usługodawcy, oznaczenia przedsiębiorstwa Usługodawcy, wzory dokumentów, programy komputerowe, bez względu na formę zapisów i prezentacji takich danych i informacji (np. tekst, zdjęcia, grafika, materiały multimedialne). W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Wiadomości wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu; za Treści Serwisu uważane będą także Treści Użytkowników;

2.1.9.            Treści Użytkowników” - oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane w ramach Serwisu, wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników, w tym materiały edukacyjne,  za wyjątkiem Wiadomości

2.1.10.         Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Usługi WWW oraz Usługi Forum. Umowa zawarta jest na zasadach opisanych w Regulaminie;

2.1.11.         Usługa Forum” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi uczestnictwa w forum dyskusyjnym;

2.1.12.         Usługa WWW” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu, w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie; jednym z rodzajów Usługi WWW jest Usługa Forum;

2.1.13.         Usługodawca” - oznacza spółkę PDPL1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, , z kapitałem zakładowym w kwocie 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: [•] oraz serwis internetowy www.pracadomowa.pl;

2.1.14.         Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi WWW, a w szczególności podmiot przeglądający i wyświetlający podstrony Serwisu, przesyłający Wiadomości lub w inny sposób korzystający ze stron Serwisu; Użytkownik musi przejść obligatoryjną Procedurę Rejestracji;

2.1.15.         Użytkownik Publikujący” – oznacza Użytkownika, który publikuje Treści Użytkowników w ramach Serwisu; Użytkownikiem Publikującym może zostać każdy Użytkownik, który uzyska zgodę Usługodawcy wyrażoną w ramach procedury rejestracji;

2.1.16.         Wiadomość” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu (dane lub/i informacje przesłane Usługodawcy przez Użytkownika za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych w Serwisie).

2.1.17.         Cennik” – cennik świadczenia przez Usługodawcę usług WWW w wariancie pełnym.

 

 1. 3.         RODZAJ I ZAKRES USŁUG

3.1.        Celem Serwisu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności umożliwiających poprawne rozwiązywanie zadań tekstowych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia. Serwis działa na zasadzie platformy umożliwiającej Użytkownikom Publikującym z jednej strony umieszczanie Treści Użytkowników będących materiałami edukacyjnymi zgodnymi z celami działania Serwisu i z drugiej strony umożliwiającej pozostałym Użytkownikom dostęp do takich Treści Użytkowników. Usługodawca jest wyłącznie operatorem technicznym (hostingodawcą) i nie zamieszcza samodzielnie jakichkolwiek treści o charakterze edukacyjnym, chyba że wyraźnie zostanie oznaczone inaczej przy danym materiale dostępnym w Serwisie.

3.2.        Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu, na jego indywidualne żądanie, do danych i informacji umieszczonych na stronach Serwisu poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL oraz możliwość korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

3.3.        Usługa WWW obejmuje w szczególności:

3.3.1.            możliwość przeglądania Treści Serwisu;

3.3.2.            możliwość przesyłania Wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (informacje do kontaktu, informacje dot. reklamacji, dane aplikacyjne);

3.3.3.            możliwość korzystania z Forum.

3.4.        Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie [•] (strona rejestracji). Logowanie odbywa się za pomocą loginu (nazwy użytkownika) do serwisu nk.pl lub Facebosok.com i hasła podanych podczas rejestracji.

3.5.        Serwis umożliwia automatyczne logowanie się do Serwisu, pod warunkiem posiadanie stałego adresu IP oraz aktywacji funkcji cookies w przeglądarce stron internetowych.

3.6.        Podczas logowania się Użytkownika system zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zalogowanie się do Serwisu. W ciągu [•] godzin od czasu wylogowania się z Serwisu lub zamknięcia okna przeglądarki Użytkownik nie będzie mógł zalogować się do Serwisu z komputera lub jakiegokolwiek innego urządzenia (np. telefon, tablet, etc.) z przypisanym adresem IP innymi, niż IP poprzedniego komputera lub urządzenia elektronicznego umożliwiającego dostęp do internetu (np. telefon, tablet, etc.)(Okres Karencji).  Okres Karencji dotyczy również sytuacji, w której Użytkownik ponownie będzie próbował zalogować się do Serwisu lub korzystać z Serwisu, a jego łącze internetowe w sposób dynamiczny przydziela adres IP i taki dynamicznie przydzielany adres IP ulegnie zmianie (chociażby bez winy lub jakiejkolwiek ingerencji ze strony Użytkownika).

3.7.        Usługodawca uprawniony jest do zmiany zakresu Usługi WWW oraz wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Usługodawca powiadomi Użytkownika o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji w dziale „Komunikaty” oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości email.

3.8.        W zakresie, w jakim świadczenie Usługi WWW obejmuje przetwarzanie danych osobowych, administratorem danych będzie Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. 4.         ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

4.1.        Umowa o świadczenie Usługi WWW zawarta zostaje z chwilą zakończenia Procedury Rejestracji. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa o świadczenie Usługi WWW może zostać rozwiązana na zasadach opisanych poniżej.

4.2.        Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Możliwość korzystania z Serwisu przez osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne – niezależnie od przysługiwania im zdolności prawnej – ograniczona jest do indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.3.        Niezawarcie umowy o świadczenie Usługi WWW z uwagi na brak zdolności do czynności prawnych w tym zakresie oznacza, iż taka osoba nie może korzystać z Serwisu. W przypadku, gdy do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi WWW niezbędna jest zgoda osoby trzeciej, przed zawarciem takiej umowy Użytkownik powinien uzyskać taką zgodę.

4.4.        Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje wypowiedziana:

4.4.1.            przez Użytkownika – ze skutkiem natychmiastowym – poprzez likwidację Konta przez Użytkownika;

4.4.2.            przez Użytkownika – ze skutkiem natychmiastowym – z chwilą złożenia przez Użytkownika oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności o wypowiedzeniu Umowy;

4.4.3.            przez Usługodawcę – z chwilą likwidacji Konta przez Usługodawcę.

4.5.        W przypadku, o którym mowa w pkt 4.4.1 powyżej, likwidacja Konta  przez Użytkownika traktowana jest jako wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Sposób likwidacji Konta Użytkownika opisany został w dziale FAQ (www.pracadomowa.pl/faq) .

4.6.        W przypadku, o którym mowa w pkt 4.4.2 rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi WWW następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy pisemnego oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać dostarczone osobiście przez Użytkownika, przesłane kurierem lub listem poleconym na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 2 Regulaminu. W powyższym przypadku, Usługodawca niezwłocznie samodzielnie usunie Konto Użytkownika.

4.7.        Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę rozumie się w szczególności:

4.7.1.            istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub istotne naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa, które ma wpływ na prowadzenie działalności przez Usługodawcę lub na działanie Serwisu lub Systemu Informatycznego. Za wskazane powyżej istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu uważa się udostępnienie nazwy użytkownika i hasła do logowania się do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej, chyba że takie udostępnienie odbywa się na podstawie właściwych przepisów prawa;

4.7.2.            naruszenie przez Użytkownika praw innych osób, a w szczególności  majątkowych lub osobistych praw autorskich,  prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników) – o ile takie naruszenie pozostaje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;

4.7.3.            naruszenie przez Użytkownika dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety) – w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a w szczególności w związku z korzystaniem z Forum;

4.7.4.            stwierdzenie lub podejrzenie przez Usługodawcę, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego i/lub Serwisu;

4.7.5.            likwidacja Serwisu lub zamiar zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.

4.8.        W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę na podstawie punktu 4.7 Regulaminu, Użytkownik z którym rozwiązano Umowę nie może ponownie zawrzeć Umowy (dokonać rejestracji), bez  uprzedniej, odrębnej zgody Usługodawcy.

4.9.        Usługa WWW świadczona jest:

4.9.1.            W okresie pierwszego  tygodnia począwszy od dnia pierwszej rejestracji – bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie dostępu do Treści Serwisu

4.9.2.            Po upływie pierwszego  tygodnia począwszy od dnia pierwszej rejestracji – w wariancie zwykłym (ograniczonym ) i pełnym.

4.10.     Usługa WWW świadczona:

4.10.1.         w wariancie zwykłym (ograniczonym), o którym mowa w punkcie 4.9.2 powyżej, polegać będzie na umożliwieniu Użytkownikom dostępu do Treści Użytkowników w wymiarze nie więcej niż 2 różne materiały dziennie. W takiej sytuacji wyłączona jest również możliwość korzystania z interaktywnych tablic matematycznych.

4.10.2.         W wariancie pełnym, o którym mowa w punkcie 4.9.2 powyżej, z nieograniczonym dostępem do Treści Serwisu, przy czym warunkiem uzyskania dostęp w wariancie pełnym będzie albo uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem (dostęp pełny zostanie wówczas udzielony na okres zgodny z opcją zawartą w Cenniku), albo zaproszenie znajomych Użytkownika (kontaktów Użytkownika z konta Facebook) do korzystania z Serwisu (dostęp pełny udzielony zostanie na okres 2 tygodni pod warunkiem kliknięcia przez Użytkownika w link zawarty w Serwisie zapraszający znajomych Użytkownika z portalu Facebook]; uzyskanie dostępu pełnego poprzez zaproszenie znajomych możliwe będzie tylko raz)

4.11.     Uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem, o której mowa w punkcie 4.10.2 możliwe będzie poprzez wysłanie wiadomości SMS, przelew bankowy, kartą płatniczą lub za pomocą systemu PayPal.

 

 1. 5.         WIADOMOŚCI

5.1.        W ramach Usługi WWW Użytkownik może przesyłać Usługodawcy Wiadomości, przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych udostępnionych w Serwisie. Wiadomości dotyczyć mogą wyłącznie kwestii związanych z działalnością Usługodawcy. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania formularzy elektronicznych zamieszczonych w ramach Serwisu wyłącznie do przesyłania Wiadomości w sprawach, dla jakich przeznaczony został dany formularz elektroniczny.

5.2.        W przypadku, gdy Wiadomość lub jej fragmenty stanowiłby utwór chroniony Prawem Autorskim lub/i inny przedmiot praw własności intelektualnej, poprzez przesłanie Wiadomości Użytkownik zapewnia, iż przysługuje mu całość praw do tego rodzaju Wiadomości, w tym całość majątkowych praw autorskich, a wykorzystanie takiej Wiadomości przez Usługobiorcę nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub praw własności przemysłowej.

5.3.        W przypadku gdy Wiadomość lub jej fragmenty stanowiłyby utwór chroniony Prawem Autorskim, z chwilą przesłania Usługodawcy Wiadomości przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do korzystania z Wiadomości w zakresie pól eksploatacji opisanych w art. 50 Prawa Autorskiego (w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). W przypadku gdyby Wiadomość obejmowała dobra chronione innymi prawami własności intelektualnej, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub też dotyczyła wizerunku Użytkownika bądź osoby trzeciej, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do korzystania z tego rodzaju dóbr własności intelektualnej. Powyższe upoważnienia udzielone zostają z chwilą przesłania danej Wiadomości Usługodawcy. Powyższe upoważnienia udzielone zostają na czas nieoznaczony, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat z tytułu udzielenia powyższych upoważnień oraz korzystania z dóbr własności intelektualnej ewentualnie zawartych w Wiadomości.

 

 1. 6.         PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

6.1.        W związku z korzystaniem z Usługi WWW, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:

6.1.1.            przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;

6.1.2.            nieudostępniania jakimkolwiek osobom trzecim danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu w ramach Konta Użytkownika, chyba że takie uprawnienie do ich przekazania wynika z przepisów prawa;

6.1.3.            przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internet (tzw. net-etykiety);

6.1.4.            niewykorzystywania Serwisu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich;

6.1.5.            niewykorzystywania treści Serwisu dla celów prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności o charakterze zarobkowym;

6.1.6.            nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich – o ile takie działanie ma związek z korzystaniem z Serwisu.

6.2.        W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usługi WWW, Użytkownik nie może dostarczać treści, w szczególności Wiadomości, o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie może wprowadzać do Systemu Informatycznego, w szczególności przesyłać za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych w Serwisie, jakichkolwiek treści, w tym Wiadomości:

6.2.1.            naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania;

6.2.2.            naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym innych Użytkowników;

6.2.3.            naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;

6.2.4.            stanowiących oprogramowanie komputerowe lub informacje (pliki, linie kodu źródłowego, itp.) mogące służyć do zatrzymania lub utrudnienia pracy Systemu Informatycznego, bezprawnego uzyskania dostępu do Systemu Informatycznego w zakresie nieprzeznaczonym dla Użytkownika, zakłócenia pracy systemów informatycznych lub uniemożliwia przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, bezprawnego niszczenia danych (w tym wszelkiego rodzaju wirusy, „konie trojańskie”).

6.3.        W razie wprowadzenia przez Użytkownika do Systemu Informatycznego jakichkolwiek treści, o których mowa w punkcie 6.2 powyżej, Usługodawca przysługuje prawo do usunięcia takich treści z Systemu Informatycznego. W takiej sytuacji Usługodawca powiadomi o tym fakcie Użytkownika.

6.4.        W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik ma prawo do wykorzystania zamieszczonych w nim Treści Serwisu wyłącznie na własne potrzeby. Zabrania się dalszego rozpowszechniania Treści Serwisu przez Użytkowników, chyba że rozpowszechnianie odbywa się na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5.        Użytkownik zobowiązany jest do posiadania na własny użytek materiałów edukacyjnych (podręczników, zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań itp.), do których odnosi się lub Treść Serwisu, w zakresie, w jakim Treść Serwisu będzie wykorzystywana przez danego Użytkownika. Użytkownik jednocześnie oświadcza, że korzystanie z Serwisu, możliwość takiego korzystania, bądź sama świadomość istnienia Serwisu w żaden sposób nie wpłynęła na fakt  nabycia lub nie nabycia materiałów edukacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

 1. 7.         TREŚĆ SERWISU

7.1.        Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Użytkowników jako Treści Użytkowników rozwiązania zadań, artykuły, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne służą wyłącznie celom informacyjnym.

7.2.        Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce czy zakresie działalności Serwisu. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu (np. wprowadzania nowych artykułów, elementów graficznych, itp.).

7.3.        Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania Usługodawcy sugestii dotyczących kształtu i treści zawartych w Serwisie, a w szczególności dotyczących zamieszczenia konkretnej Treści Serwisu w Serwisie. W żadnym wypadku przekazanie takich sugestii nie będzie uważane za zobowiązanie Usługodawcy do ich uwzględnienia.

 

 1. 8.         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1.        Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, elementów graficznych Serwisu, struktury Serwisu, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami prawa, w szczególności Prawa Autorskiego, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów ustawy - Prawo Własności Przemysłowej, jak również przepisami prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.

8.2.        Użytkownik zobowiązuje się, , iż o ile jakiekolwiek elementy Treści Użytkownika, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, Użytkownik jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów i ich publikację w ramach Serwisu.

8.3.        Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Serwisu stanowiących utwory wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego.

8.4.        Jakiekolwiek korzystanie z Treści Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności rozpowszechnianie elementów Treści Serwisu (np. zdjęć, filmów, broszur, tekstów zamieszczonych przez Usługodawcę) w ramach innych serwisów internetowych, w publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych oraz innych mediach elektronicznych, a także rozporządzanie lub korzystanie z opracowań (przeróbek, adaptacji, modyfikacji) takich elementów treści Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

8.5.        Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści Serwisu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Treści Serwisu, w szczególności materiałów edukacyjnych, publikacji, artykułów w oparciu o stosowną umowę licencji). W takiej sytuacji przy danym elemencie Treści Serwisu widnieć będzie odpowiednie zastrzeżenie oraz odnośnik do zasad korzystania z takiego elementu Treści Serwisu.

8.6.        Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oznaczeń przedsiębiorstwa Usługodawcy, znaków towarowych oraz adresów domenowych Usługodawcy (w szczególności www.pracadomowa.pl) w prowadzonych przez Użytkownika działaniach reklamowych lub marketingowych, w szczególności wykorzystania tychże oznaczeń w zbiorach słów kluczowych („meta tags”) lub opisach stron internetowych prowadzonych przez Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystania oznaczeń przedsiębiorstwa Usługodawcy, znaków towarowych Usługodawcy oraz adresów domenowych Usługodawcy na stronach internetowych lub innych publikacjach mogących naruszać dobre obyczaje lub renomę Usługodawcy, w szczególności stronach internetowych zawierających materiały o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej lub wyznaniowej, jakiejkolwiek dyskryminacji lub aktów terrorystycznych. Powyższe postanowienie wiąże Użytkownika również w przypadku zakończenia korzystania z Usługi WWW.

 

 1. 9.         WARUNKI TECHNICZNE

9.1.        Korzystanie z Usługi WWW możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

9.1.1.            posiadania dostępu do internetu,

9.1.2.            zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 2 bądż nowszej  Internet Explorer 7 bądź nowszej lub Opera 9.0 bądź nowszej, skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Java Scriptu, Cookies;

9.1.3.            zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania do odczytu plików PDF oraz programów do odtwarzania plików MP3,

9.2.        W związku ze świadczeniem Usług WWW, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać:

9.2.1.            pliki Cookies,

9.2.2.            skrypty Java Script,

9.2.3.            dodatki (pluginy) niezbędne do właściwego wyświetlenia strony.

9.3.        Wygląd Serwisu został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych w rozdzielczości [1024x768 lub wyższej].

9.4.        Korzystanie z Usługi WWW w przypadku nie spełnienia wskazanych powyżej wymagań technicznych może być możliwe, ale wszelkie nieprawidłowości nie mogą stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń Użytkownika w stosunku do Usługodawcy.

 

 1. 10.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1.     Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zweryfikowania wiarygodności i prawdziwości wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w ramach Serwisu, w tym Treści Serwisu.

10.2.     Z uwagi na wskazany w punkcie 3.1 charakter Serwisu jako platformy edukacyjnej, Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania z Serwisuj jakichkolwiek Treści Użytkowników naruszających prawa osób trzecich. O wszelkich dostrzeżonych przez Użytkowników naruszeniach można informować Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości email na adres [●] .

 

 1. 11.     REKLAMACJE

11.1.     Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę. Reklamacje dotyczą niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług. Wszelkie inne żądania i prośby Użytkownika w stosunku do wykonawcy rozpatrywane będą na zasadach opisanych w punkcie 7.3 i nie będą miały do nich zastosowania postanowienia niniejszego punktu 11.

11.2.     Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na adres poczty elektronicznej „[•]”lub przesłana listem poleconym na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na Reklamację.

11.3.     Usługodawca rozpatrzy Reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca nie będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, jeżeli nie jest możliwe ustalenie adresu zwrotnego Użytkownika, na który może zostać wysłana informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

11.4.     Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie Reklamacji. Odpowiedź przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo adres do doręczeń Użytkownika wskazany w treści Reklamacji.

 

 1. 12.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 roku.

12.2.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie Cennik, odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa Autorskiego, kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.